Vrste neopasnog otpada kojeg prevozimo, sakupljamo, skladištimo i obrađujemo

Tvrtka UNIVERZAL d.o.o. Varaždin, Cehovska 10, registrirana je pri Trgovačkom sudu u Varaždinu za djelatnost postupanja s otpadom.
Djelatnost tvrtke je prijevoz, skupljanje, skladištenje i obrađivanje neopasnog te prijevoz, sakupljanje i skladištenje opasnog otpada i tom se djelatnošću tvrtka bavi više od 70 godina, te je vodeća po djelatnosti u široj regiji.
Skupljanjem i skladištenjem otpada sprečava se nenadzirano postupanje s otpadom, izbjegava se onečišćenje okoliša: voda, tla zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti, smanjuju se opasnosti za ljudsko zdravlje te za biljni i životinjski svijet, kao i nekontrolirano odlaganje i spaljivanje otpada.

(pri lakšem traženju željenog otpada kojeg želite zbrinuti pritisnite tipke CTRL + F)

02 01 03 otpadna biljna tkiva
02 01 07 otpad iz šumarstva
02 01 10 otpadni metal
02 02 01 muljevi od ispiranja i čišćenja
02 02 03 materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 03 04 materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 05 01 materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 05 02 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 06 01 materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 07 04 materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
03 01 01 otpadna kora i pluto
03 01 05 piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir koji nisu navedeni pod 03 01 04*
03 03 01 otpadna kora i otpaci drveta
04 01 08 otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci od rezanja, prah za poliranje) koja sadrži krom
04 01 09 otpad od površinske i završne obrade
04 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
04 02 09 otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)
04 02 21 otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana
04 02 22 otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
04 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
07 02 13 otpadna plastika
08 01 12 otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11*
08 01 14 muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13*
08 01 16 vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15*
08 01 18 otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17*
08 01 20 vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove, a koje nisu navedene pod 08 01 19*
08 02 01 otpadni prahovi za prevlake
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nije naveden pod 08 03 17*
08 04 10 otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*
08 04 12 muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11*
08 04 14 vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13*
08 04 16 vodeni tekući otpad koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje koji nije naveden pod 08 04 15*
10 01 01 taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)
10 01 03 lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta
10 01 23 vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22*
12 01 01 strugotine i opiljci koji sadrže željezo
12 01 02 prašina i čestice koje sadrže željezo
12 01 03 strugotine i opiljci obojenih metala
12 01 04 prašina i čestice obojenih metala
12 01 05 strugotine plastike
12 01 13 otpad od zavarivanja
12 01 17 otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*
12 01 21 istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža
15 01 02 plastična ambalaža
15 01 03 drvena ambalaža
15 01 04 metalna ambalaža
15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 06 miješana ambalaža
15 01 07 staklena ambalaža
15 01 09 tekstilna ambalaža
15 02 03 apsorbensi, filtarski materijali, tkanine zab brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*
16 01 03 otpadne gume
16 01 06 otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente
16 01 12 kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11*
16 01 15 antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14*
16 01 16 spremnici za tekući plin
16 01 17 željezo i legure koje sadrže željezo
16 01 18 obojeni metali
16 01 19 plastika
16 01 20 staklo
16 01 22 komponente koje nisu specificirane na drugi način
16 02 14 odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13*
16 02 16 komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*
16 03 04 anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03*
16 03 06 organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05*
16 05 05 plinovi u posudama pod tlakom koji nisu navedeni pod 16 05 04*
16 05 09 odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06*, 16 05 07* ili 16 05 08*
16 06 04 alkalne baterije (osim 16 06 03*)
16 06 05 ostale baterije i akumulatori
16 08 01 istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*)
16 08 03 istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način
17 01 01 beton
17 01 02 cigle
17 01 03 crijep/pločice i keramika
17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 02 01 drvo
17 02 02 staklo
17 02 03 plastika
17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
17 04 01 bakar, bronca, mjed
17 04 02 aluminij
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 željezo i čelik
17 04 06 kositar
17 04 07 miješani metali
17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03
17 05 06 otpad od jaružanja koji nije navedena pod 17 05 05*
17 05 08 kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
18 01 04 otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokatnu primjenu, pelene…)
19 01 02 materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta
19 02 03 prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada
19 08 01 ostaci na sitima i grabljama
19 08 09 mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće
19 09 04 istrošeni aktivni ugljen
19 09 05 zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene
19 10 01 otpad od željeza i čelika
19 10 02 otpad od obojenih metala
19 12 01 papir i karton
19 12 02 željezo i legure koje sadrže željezo
19 12 03 obojeni metali
19 12 04 plastika i guma
19 12 05 staklo
19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
19 12 10 gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
20 01 01 papir i karton
20 01 02 staklo
20 01 08 biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
20 01 10 odjeća
20 01 11 tekstili
20 01 25 jestiva ulja i masti
20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole koje nisu navedene pod 20 01 27*
20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
20 01 38 drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*
20 01 39 plastika
20 01 40 metali
20 01 41 otpad od čišćenja dimnjaka
20 01 99 ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način
20 02 01 biorazgradivi otpad
20 02 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv
20 03 01 miješani komunalni otpad
20 03 02 otpad s tržnica
20 03 03 ostaci od čišćenja ulica
20 03 04 muljevi iz septičkih jama
20 03 06 otpad nastao čišćenjem kanalizacije
20 03 07 glomazni otpad
20 03 99 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način