Prateći listovi

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom izdana od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije

Dozvola za gospodarenje opasnim otpadom izdana od Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Okolišna dozvola izdana od Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Potvrde o upisu u Očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom: Očevidnik prijevoznika otpada, Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, Očevidnik trgovaca otpadom, Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku

 

Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže: papirne i kartonske, višeslojne otpadne ambalaže te skupne (sekundarne) i transportne (tercijarne) otpadne ambalaže od drveta, tekstila i ostalih ambalažnih materijala, sklopljen na temelju koncesije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

 

Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje usluge obrade otpadne ambalaže od drva, sklopljen na temelju ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Dozvole za obavljanje energetske djelatnosti izdane od Hrvatske energetske regulatorne agencije:

– proizvodnja električne energije
– proizvodnja toplinske energije

Iz prethodno iznijetih sustava gospodarenja otpadom važno je napomenuti da je cilj i politika u takvom sustavu omogućavanje da otpad u maksimalnom dijelu postane sirovina kako bi se smanjila eksploatacija iz prirodnih resursa uz uvažavanje načela zaštite okoliša i poštivajući svu zakonsku i drugu regulativu u svezi gospodarenjem s otpadom. Kao još jedan od bitnih ciljeva gospodarenja s otpadom je sprečavanje onečišćenja okoliša i smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš. Od strane Europske unije u gospodarenju otpadom i situacije u Hrvatskoj postavljeni su strateški ciljevi što kvalitetnijeg gospodarenja otpadom , izbjegavanje i smanjivanje količine otpada na izvoru, smanjivanje rizika otpada i dakako povećanje zaposlenosti u Republici Hrvatskoj.

Pravo na očuvani okoliš je jedno od temeljnih ustavnih prava građana u Hrvatskoj, a kvaliteta okoliša je osnova za razvoj naše zemlje. Dobro je poznato kako je nagli prodor potrošačkog društva u našu zemlju prouzročio krizu u pogledu zbrinjavanja otpada. Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprječavanje nastanka i smanjivanje količina otpada, bez uporabe postupaka i/ili načina koji predstavljaju rizik po okoliš, te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš.

Smatramo da bi se održivi cjeloviti i suvremeni oblik gospodarenja otpadom morao isključivo bazirati na maksimalnom trudu u pravcu, ponovne upotrebe i recikliranja. Održivi razvoj, ekološka kompatibilnost, sprječavanje zagađenja i neprekidna poboljšanja predstavljaju pojmove čije zanemarivanje ne želimo dopustiti.

Pravilno upravljanje okolišem omogućuje nam da na vrijeme planiramo intervencije i ulaganja radi usklađivanja postojeće organizacijske strukture novim zakonskim odredbama, a upravo certifikacija sustava upravljanja okolišem jamči da su sva pitanja upravljanja okolišem, koja su u svezi s našim djelatnostima, pod budnim nadzorom.