Vrste opasnog otpada kojeg prevozimo, sakupljamo i skladištimo

Tvrtka UNIVERZAL d.o.o. Varaždin, Cehovska 10, registrirana je pri Trgovačkom sudu u Varaždinu za djelatnost postupanja s otpadom.
Djelatnost tvrtke je prijevoz, skupljanje, skladištenje i obrađivanje neopasnog te prijevoz, sakupljanje i skladištenje opasnog otpada. Poduzeće koje posluje već 70 godina, te je vodeća po djelatnosti u široj regiji.
Skupljanjem i skladištenjem otpada sprečava se nenadzirano postupanje s otpadom, izbjegava se onečišćenje okoliša: voda, tla zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti, smanjuju se opasnosti za ljudsko zdravlje te za biljni i životinjski svijet, kao i nekontrolirano odlaganje i spaljivanje otpada.

(pri lakšem traženju željenog otpada kojeg želite zbrinuti pritisnite tipke CTRL + F)

02 01 08* otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, koji sadrži opasne tvari
03 01 04* piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furir, koji sadrže opasne tvari
03 02 05* ostala sredstva za zaštitu drveta koja sadrže opasne tvari
04 01 03* otpad od odmašćivanja koji sadrži otapala bez tekuće faze 
04 02 14* otpad od završne obrade koji sadrži organska otapala
04 02 16* sredstva za bojenje i pigmenti, koji sadrže opasne tvari
04 02 19* muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari
05 01 05* razlivena nafta
05 07 01* otpad koji sadrži živu
06 01 01* sulfatna i sulfitna kiselina
06 01 02* klorovodična kiselina
06 01 03* fluorovodična kiselina
06 01 04* fosfatna kiselina i fosfitna kiselina
06 01 05* nitratna i nitritna kiselina
06 01 06* ostale kiseline 
06 02 04* natrijev i kalijev hidroksid
06 04 04* otpad koji sadrži živu
06 04 05* otpad koji sadrži ostale teške metale
06 05 02* muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari
06 10 02* otpad koji sadrži opasne tvari
06 13 01* anorganska sredstva za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi
06 13 02* istrošeni aktivni ugljen ( osim 06 07 02*)
08 01 11* otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 01 13* muljevi od boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 01 15* vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 01 17* otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 01 19* vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 01 21* otpad od sredstava za uklanjanje boja ili lakova
08 03 12* otpadne tinte koje sadrže opasne tvari
08 03 14* muljevi od tiskarskih boja koji sadrže opasne tvari
08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
08 04 09* otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 04 11* muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 04 13* vodeni muljevi, koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 04 15* vodeni tekući otpad, koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrži organska otapala ili druge opasne tvari
09 01 01* razvijači i aktivatori na bazi vode
09 01 02* razvijači za offset ploče na bazi vode
09 01 03* razvijači na bazi otapala
09 01 04* otopine za fiksiranje 
09 01 05* otopine za izbjeljivanje i otopine za izbjeljivanje i fiksiranje
12 01 06* ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja sadrže halogene (osim emulzija i otopina) 
12 01 07* ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)
12 01 08* emulzije i otopine za strojnu obradu, koje sadrže halogene
12 01 09* emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene
12 01 10* sintetska ulja za strojnu obradu
12 01 12* istrošeni voskovi i masti 
12 01 14* muljevi od strojne obrade koji sadrže opasne tvari
12 01 16* otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji sadrži opasne tvari
12 01 18* metalni mulj (mulj od brusenja, honiranja i poliranja) koji sadrži ulje 
12 01 19* biološki lako razgradivo ulje za strojnu obradu
13 01 04* klorirane emulzije
13 01 05* neklorirane emulzije
13 01 09* klorirana hidraulična ulja na bazi minerala 
13 01 10* neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala
13 01 11* sintetska hidraulična ulja
13 01 12* biološki lako razgradiva hidraulična ulja
13 01 13* ostala hidraulična ulja 
13 02 04* klorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala
13 02 05* neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala
13 02 06* sintetska motorna, strojna i maziva ulja
13 02 07* biološki lako razgradiva motorna, strojna i maziva ulja
13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja
13 03 06* klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala, osim onih navedenih pod 13 03 01
13 03 07* neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala
13 03 08* sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline 
13 03 09* biološki lako razgradiva izolacijska ulja i u1ja za prijenos topline
13 03 10* ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 05 01* krute tvari iz komora za taloženje i separatora ulje/voda
13 05 02* muljevi iz separatora ulje/voda 
13 05 03* muljevi iz hvatača ulja 
13 05 06* ulje iz separatora ulje/voda
13 05 07* zauljena voda iz separatora ulje/voda
13 05 08* mješavine otpada iz komora za taloženje i separatora ulje/voda
13 07 01* loživo ulje i dizel-gorivo
13 07 02* benzin
13 07 03* ostala goriva (uključujući mješavine)
13 08 02* ostale emulzije
13 08 99* otpad koji nije specificiran na drugi načim 
14 06 02* ostala halogenirana otapala i mješavine otapala
14 06 03* ostala otapala i mješavine otapala
14 06 04* muljevi ili kruti otpad, koji sadrže halogenirana otapala
14 06 05* muljevi ili kruti otpad, koji sadrže ostala otapala
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
15 02 02* apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, onečisćeni opasnim tvarima
16 01 04* otpadna vozila 
16 01 07* filtri za ulje 
16 01 10* eksplozivne komponente (npr. zračni jastuci)
16 01 11* kočne obloge koje sadrže azbest 
16 01 13* tekućine za kočnice
16 01 14* antifriz tekućine koje sadrže opasne tvari
16 01 21* opasne komponente koje nisu navedene pod 16 01 07* do 16 01 11* i 16 01 13* i 16 01 14*
16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente, a koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 12*
16 02 15* opasne komponente izvađene iz odbačene opreme
16 03 03* anorganski otpad koji sadrži opasne tvari
16 03 05* organski otpad koji sadrži opasne tvari
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari 
16 05 06* laboratorijske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže, uključujući mješavine laboratorijskih kemikalija
16 05 07* odbačene anorganske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže 
16 05 08* odbačene organske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže 
16 06 01* olovne baterije 
16 06 02* nikal-kadmij baterije
16 06 03* baterije koje sadrže živu 
16 06 06* odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora
16 07 08* otpad koji sadrži ulja
16 07 09* otpad koji sadrži druge opasne tvari
16 08 02* istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prijelazne metale ili spojeve opasnih prijelaznih metala
16 08 07* istrošeni katalizatori onečisćeni opasnim tvarima
16 09 03* peroksidi, npr. vodikov peroksid 
16 09 04* oksidirajuće tvari koje nisu specificirane na drugi način
17 01 06* mješavine ili odvojene frakcije betona, cigle, crijepa/pločica i keramike, koje sadrže opasne tvari
17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečisćeni opasnim tvarima
17 03 01* mješavine bitumena koje sadrže ugljeni katran 
17 03 03* ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran 
17 04 09* metalni otpad onečišćen opasnim tvarima
17 04 10* kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari
17 05 03* zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari
17 05 05* otpad od jaružanja koja sadrži opasne tvari
17 05 07* kamen tučenac za nasipavanje pruge koji sadrži opasne tvari
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest
17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest
17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima 
17 09 03* ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad), koji sadrži opasne tvari 
18 01 06* kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže 
19 08 10* mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje nisu navedene pod 19 08 09*
19 08 11* muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari
19 08 13* muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari 
19 12 06* drvo koje sadrži opasne tvari 
19 12 11* ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadrži opasne tvari
20 01 13* otapala 
20 01 14* kiseline 
20 01 15* lužine 
20 01 17* fotografske kemikalije
20 01 19* pesticidi 
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* 
20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari
20 01 31* citotoksici i citostatici 
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari